Home / هاست حرفه ای

هاست حرفه ای

 حجم پهنای باند ماهیانه add domin sub domin  اکانت ایمیل  ایمیل فوروارد پایگاه داده اکانت FTP قیمت سالیانه کد محصول
 ۱ GB  ۲۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۱  ۳  ۵  ۱  ۲۰٫۰۰۰  ۹۵۰۱
 ۵ GB  ۲۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۱  ۳  ۵  ۱  ۵۰٫۰۰۰  ۹۵۰۵
 ۱۰ GB  ۲۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۱  ۳  ۵  ۱  ۸۰٫۰۰۰  ۹۵۱۰
 ۱ GB  ۱۰۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۳  ۵  ۱۰  ۲  ۵۰٫۰۰۰  ۷۵۰۱
 ۵ GB  ۱۰۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۳  ۵  ۱۰  ۲  ۷۰٫۰۰۰  ۷۵۰۵
 ۱۰ GB  ۱۰۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۳  ۵  ۱۰  ۲  ۱۲۰٫۰۰۰  ۷۵۱۰
 ۱ GB  ۱۵۰۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۵  ۱۰  ۱۵  ۳  ۱۲۰٫۰۰۰  ۴۵۰۱
 ۵ GB  ۱۵۰۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۵  ۱۰  ۱۵  ۳  ۱۷۵٫۰۰۰  ۴۵۰۵
 ۱۰ GB  ۱۵۰۰۰ MB  ۱  ۱۰  ۵  ۱۰  ۱۵  ۳  ۳۰۰٫۰۰۰  ۴۵۱۰

کلیه قیمت ها به تومان می باشد.